Strona główna » Konkurs plastyczny „W świecie baśni i bajek warmińskich”

Konkurs plastyczny „W świecie baśni i bajek warmińskich”

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat na wakacyjny konkurs plastyczny .

Odbierzcie plansze do kolorowania w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży i malujcie w dowolnym czasie, w domu.

Młodzi czytelnicy zanurzcie się w świat kolorów oraz baśni i bajek warmińskich i stwórzcie własne, małe dzieło sztuki.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

REGULAMIN KONKURSU „WAKACJE Z KOLOREM”-  IX edycja 2024 r.

Malowanki  Antystresowe dla dzieci W świeci baśni i bajek warmińskich”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim.
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.07.2024 r. i  będzie trwać  do 30.08.2024 r.

 • 01.07.2024 r. do 30.08.2024 r. składanie zgłoszeń i wykończonych prac. 
 • do 12.09.2024 r. ocena prac i ogłoszenie końcowych wyników przez komisję powołaną przez organizatora. 

3. Konkurs dotyczy dzieci  w wieku: od 6 do 10 lat.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE    

 1. W konkursie mogą brać udział  dzieci  od 6 do 10 lat. 
 2. Prace konkursowe należy składać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży  Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Lidzbarku Warmińskim.
 3. Prace konkursowe to 2 karty do kolorowania, przeznaczone dla określonej grupy wiekowej. Prace  można kolorować   kredkami, długopisami żelowymi, farbkami bądź mazakami.
 4. Do zgłoszenia na konkurs wymagane jest pokolorowanie 2 kart konkursowych.
 5. Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz podanym wiekiem dziecka.
 6. Dane osobowe pozyskane od uczestników będą  wykorzystane  tylko na potrzeby biblioteki w  ramach promocji na stronie internetowej biblioteki i na FB, a nie

udostępniane osobom i  podmiotom trzecim.  Wizerunek uczestników będzie wykorzystany  tylko na potrzeby biblioteki w  ramach konkursu.

 WYNIKI KONKURSU 

 1. Jury powołane przez organizatora wyłoni laureata konkursu, gdzie kryterium  oceny będzie: estetyka wykonania pracy,  jej oryginalność w doborze kolorów, nieszablonowe podejście do wykonania pracy oceniane za pomocą skali punktacyjnej od 0-5 punktów.
 2. Osoba, która otrzyma w sumie najwyższą liczbę punktów z oceny 2 prac zostanie laureatem konkursu.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez ogłoszenie ich na stronie internetowej biblioteki i na Facebooku. 
 4. Decyzja jury w sprawie laureata jest ostateczna.

NAGRODY  

 1. Za zajęcie I miejsca, będzie ufundowana nagroda rzeczowa, która nie podlega zamianie na inną nagrodę  oraz na jej równowartość pieniężną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ekspozycję prac na stronie internetowej i Facebooku oraz na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu  będzie dostępny  na stronie internetowej  MBP, na Facebooku biblioteki oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim. 

4. W przypadku małej ilości chętnych organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Marcina  Kromera w Lidzbarku Warmińskim

ZGŁOSZENIE

KONKURS „Malowanki  Antystresowe dla dzieci W świeci baśni i bajek warmińskich”

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)………………………………………………

Telefon rodzica……………………………………………………………………

Data……………….                                Podpis rodzica…………………………

Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Marcina  Kromera  w Lidzbarku Warmińskim

 ZGŁOSZENIE

KONKURS „Malowanki  Antystresowe dla dzieci W świeci baśni i bajek warmińskich”

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)………………………………………………

Telefon rodzica…………………………………………………………………… Data……………….                                Podpis rodzica……………………