Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku  Warmińskim zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbp.lidzbarkw.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej modernizacji strony: 2020-12-20


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń :

  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • filmy nie posiadają napisów.

 Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
  • podkreślenie elementów nawigacyjnych,
  • zatrzymanie animacji,
  • powiększony

Strona nie posiada:

  • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
  • wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.

Oświadczenie sporządzono 2020-12- 31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników biblioteki. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Adrian Piotrowicz, adres poczty elektronicznej  czytelnia.mbp@lidzbarkw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 7673025 w.203.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna biblioteki głównej

Biblioteka znajduje się w budynku przy ulicy Ratuszowej 4 . Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ratuszowej bezpośrednio przy chodniku, alternatywne od strony ul. Kajki.  Przy  budynku   na  drugiej  stronie  ulicy  znajduje  się  parking  z  miejscem  dla  osoby  niepełnosprawnej. Dla użytkowników przeznaczone jest wejście główne od ulicy Ratuszowej. Przy wejściu do  budynku  jest zrobiona pochyłość  dla wózków.
Przy drzwiach  wejściowych  jest dzwonek, który  jest słyszalny  w  wypożyczalni  na  parterze  budynku. W  razie  potrzeby  pomocy  bibliotekarze  pomagają  wejść  do  budynku. Po wejściu  do  budynku po lewej  stronie  znajduje  się wypożyczalnia  literatury  pięknej  dla  dorosłych. Na wprost od wejścia głównego znajduje się winda  osobowa. Po prawej są odpowiednio: schody na pierwsze piętro. Toaleta  dla  osób  niepełnosprawnych  znajduje  się  na  parterze   w  wypożyczalni.

Dla osób z problemami w poruszaniu się i matek z wózkami jest winda osobowa na pierwsze piętro  i  drugie  piętro. Winda  jest  wyposażona  w  system  głosowy. Informuje  o  zamkniętych  drzwiach  oraz  o  przybyciu  na  poszczególną  kondygnację. Aby  przywołać  windę  należy nacisnąć przycisk przy drzwiach. Na pierwszym piętrze   znajduje  się   literatura  popularno-naukowa, komputery, gry  planszowe, ksero   i  czasopisma.

Dla osób niepełnosprawnych udostępniamy  alternatywny sposób wypożyczania zbiorów – Książka na telefon. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mogą wypożyczyć audiobooki i książki z serii „Duże Litery” oraz Czytaki z najnowszą literaturą.

Na drugim piętrze znajduje się dział gromadzenia i opracowania zbiorów, księgowość oraz  dyrektor.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Nie zapewniamy skorzystania z tłumacza języka migowego .

Dostępność architektoniczna  Oddziału  dla  Dzieci

Oddział  dla  dzieci  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  znajduje się w budynku dawnego  ratusza  pod adresem ul. Ratuszowa 5  w  Lidzbarku  Warmińskim. Biblioteka  mieści  się  na  I  piętrze  w budynku, do którego  możemy  wejść  schodami  lub  dojechać  windą. Do budynku prowadzi  wejście od ulicy Ratuszowej bezpośrednio przy chodniku. Przy wejściu do  budynku  jest zrobiona pochyłość  dla wózków. Przy drzwiach  wejściowych jest dzwonek ,który  jest słyszalny  w  bibliotece dla  dzieci. W  razie  potrzeby pomocy bibliotekarze  pomagają  wejść  do  budynku. Po wejściu  do  budynku po lewej  stronie  znajduje   się platforma   dla wózków  przy  schodach. Po  pokonaniu  trzech  schodków na  korytarzu  na  lewo   i  na  prawo  jest  wejście  do  pokoi  administracyjnych  urzędu  miejskiego, nieco  dalej  na  prawo  jest  wejście  schodami  na  górę. Winda  znajduje  się  na  lewo  przy  końcu  korytarza. Na  prawo  przy  końcu  korytarza  znajdują  się  schody  do  piwnicy  budynku. Toaleta  dla  osób  niepełnosprawnych  znajduje  się  na I piętrze budynku.

Winda  nie   jest  wyposażona  w  system  głosowy. Informuje  o  zamkniętych  drzwiach  oraz  o  przybyciu  na  poszczególną  kondygnację  za pomocą   sygnalizacji  dźwiękowj. Aby  przywołać  windę  należy nacisnąć przycisk przy drzwiach. Po  przybyciu  na  I  piętro  należy  zawołać  pracownika  biblioteki, aby  bezpiecznie  dostać  się  do  wypożyczalni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Nie zapewniamy skorzystania z tłumacza języka migowego .