/ / RODO

RODO

Obowiązek informacyjny dla użytkowników Biblioteki:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim ( dalej : Administrator),z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ratuszowa 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na dres : 11-100 Lidzbark Warmiński lub drogą e-mailową pod adresem : mbp@lidzbarkw.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Bartosz Wrochna z którym można się skontaktować drogą e-mailową pod adresem : inspektor@cbi24.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ),tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do : Głównego Urzędu Statystycznego, a także do innych bibliotek.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne do wykonania obowiązków administratora. Nie podanie ich spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku Warmińskim.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.