Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.BR.0007.43.2012.EK
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2012 r.

STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARCINA KROMERA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marcina Kromera zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi i działa na podstawie:
1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz . U. Nr 85, poz, 539 z późn. zmianami/.
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz.U. z 2012 r. , poz. 406 ).
3/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
4/ niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

2. Biblioteka jest wpisana do rejestru prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest Lidzbark Warmiński, a terenem jej działania jest miasto Lidzbark Warmiński.

2. Do realizacji zadań przeznacza się obiekt przy ul. Ratuszowej 3 i ul. Ratuszowej 5.

3. Przekazanie nieruchomości następuje zgodnie z przepisami o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

§ 4. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz .

2. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę biblioteki.

Rozdział II

Cele i zadania biblioteki

§ 6. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych , rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych , kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :
1/ Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
2/ Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.,
3/ Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
4/ Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5/ Popularyzacja książki i czytelnictwa,
6/ Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami
upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa,
7/ Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

§ 8. 1. Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej i miejskiej, na podstawie porozumienia Burmistrza z Zarządem Powiatu.
2. Porozumienie w szczególności określa wielkość środków finansowych, które wnoszą strony porozumienia, niezbędnych do prowadzenia działalności przez Bibliotekę.

§ 9. Biblioteka może podejmować także inne działania mieszczące się w zakresie jej działań statutowych wynikające z potrzeb lokalnego środowiska.

Rozdział III

Organy biblioteki, organizacja ,pracownicy

§ 10. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i finansową, przedstawia Organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
2. Dyrektor zarządza biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza.

§ 12. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.

§ 13. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej , administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy jako pracodawca.

§ 14. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji kwalifikacje określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.
2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa, obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§ 15. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 16. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne pierwszego stopnia :
1/ Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 2/ Dział księgowo – administracyjny,
3/ Dom Środowisk Twórczych,

§ 17. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa biblioteki.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

§ 19. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z : 1/rocznej dotacji Gminy Miejskiej ,
2/wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, 3/darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
4/działalności gospodarczej zbliżonej z działalnością statutową, 5/z innych źródeł.

§ 20. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniu.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być

wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 21. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
3. Biblioteka może pobierać opłaty za :
1/ usługi reprograficzne, informacyjne, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2/ w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
3/ za nieterminowe zwracanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 4/ za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów
bibliotecznych.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust.3 pkt 1 i 2 nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§ 22. 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska Lidzbarka Warmińskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.