DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Pracownik działu  Gromadzenia i Opracowania Zbiorów prowadzi szczegółową i sumaryczną ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych. Dokonuje zakupów nowości wydawniczych, przyjmuje dary,  oraz bierze udział w wymianie międzybibliotecznej.  W dziale tym gromadzi się księgozbiór dla działu Wypożyczali, Czytelni oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, klasyfikuje zakupione materiały biblioteczne Przeprowadza się kontrolę zbiorów w celu ustalenia stanu faktycznego zbiorów oraz sprawdzenia ewentualnych braków oraz systematyczną  selekcje zbiorów bibliotecznych.  Pracownik odpowiada za  informację statystyczną i analityczną z działalności biblioteki a także sprawuje nadzór nad automatyzacją procesów bibliotecznych.

Pracownik tego działu uczestniczy w przygotowaniu  wystaw, spotkań autorskich, kulturalnych oraz promocji książki.