HISTORIA

Początki rozwoju sieci bibliotek publicznych w byłym powiecie lidzbarskim sięga 1946 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim powstała 14 października 1946 r. Pod koniec 1947 r. Powiatowa biblioteka zorganizowała swój Oddział Miejski jako zalążek przyszłej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieścił się on wraz z Powiatową Biblioteką na ul. Górskiej 23. Na podbudowie tego Oddziału Miejskiego , 1 stycznia 1949 roku otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Górskiej 23.

POŁĄCZENIE BIBLIOTEK MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ

Biblioteka Miejska w Lidzbarku Warm. szerszą działalność rozwinęła z chwilą przeniesienia jej w 1949 r. do centrum miasta ul. Konstytucji 4. Korzystną zmianą było połączenie pod koniec 1954 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej z Miejską Biblioteką Publiczną. W wyniku czego powstała w 1955 r. jedna duża biblioteka pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim. Połączenie to miało na celu usprawnienie działalności obejmującej zarówno miasto jak i wieś poprzez lepsze wykorzystanie kadry i zbiorów. Zgromadzony księgozbiór liczył 18 343 wol. Zajmowany lokal w niczym jednak nie odpowiadał wymaganiom biblioteki. Brakowało czytelni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci.

ODBUDOWA LOKALU PRZY ULICY RATUSZOWEJ 3

Po usilnych staraniach bibliotekarzy w 1957 roku władze podjęły decyzję o odbudowie ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy jednego ze zniszczonych domów przy ul. Ratuszowej 3.
Jest to lokal o powierzchni 272 m w pełni odpowiadający ówczesnym wymaganiom bibliotecznym. Powstały nowe placówki udostępniania : Oddział dla dzieci i Czytelnia dla dorosłych. W lokalu tym biblioteka mieści się do dnia dzisiejszego. Opieka organizacyjna i instruktażowa P i MBP nad siecią biblioteczną całego powiatu trwała do 1975 roku. Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa spowodowała odejście całej sieci bibliotek rejonu Dobrego Miasta.Na mocy Zarządzenia Nr 49 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 24 lipca 1975 r. nadany został bibliotece nowy statut zmieniający jej nazwę i kompetencje. Z dniem 1 września 1975 r. biblioteka przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej i określone obowiązki w odniesieniu do sieci bibliotek na wsi w swoim nowym rejonie, który obejmował obszar działania na terenie gminy Lidzbark Warm., Runowo i Kiwity.

CZYTELNIA W BASZCIE ZAMKOWEJ

W maju 1976 r. decyzją Naczelnika Miasta przydzielono Miejskiej Bibliotece Publicznej dodatkowy lokal na Czytelnię w Baszcie Zamkowej o powierzchni 127 m. Była to konieczność spowodowana wielką ciasnotą w lokalu przy ul. Ratuszowej 3 oraz planami perspektywicznymi miasta na przystosowanie dla potrzeb MBP Pałacu Grabowskiego.

NOWE FILIE BIBLIOTEKI

W latach osiemdziesiątych powstała sieć bibliotek na terenie miasta. 5 lutego 1980 roku powstała Filia Nr 1 na osiedlu Kromera w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. 1 lutego 1983 roku przekazano chorym i personelowi Filię Nr 2 Publiczno-Szpitalną w Szpitalu Miejskim, 18 grudnia 1985 r. otwarto Filię Nr 3 Publiczno-Zakładową na ulicy Orneckiej.

BIBLIOTEKA W RĘKACH SAMORZĄDU

W wyniku reformy samorządowej z 1990 r. Biblioteka Miejska została podporządkowana samorządowi. W 1991 r. biblioteki wiejskie zostały przekazane pod zarządy gmin, stając się samodzielnymi placówkami. MBP w Lidzbarku Warm. szczególnie silnie odczuła skutki zmian w funkcjonowaniu administracji i finansowaniu placówki. W ramach szukania oszczędności w 1991 r. decyzją władz lokalnych Czytelnia MBP z Baszty Zamkowej zostaje przeniesiona na ul. Ratuszową 3, do dawnego lokalu. Nastąpiło zmniejszenie powierzchni użytkowej biblioteki o 127 m i pogorszenie warunków obsługi czytelników, szczególnie wypożyczalni dla dorosłych. Również decyzją władz samorządowych Pałac Grabowskiego remontowany dla Biblioteki Miejskiej przeznaczony zostaje na siedzibę Sądu.
Trudna sytuacja finansowa w kraju powoduje, że spadają zakupy nowości, ogranicza się zatrudnienie, perspektywa nowego lokalu dla biblioteki zostaje oddalona w bliżej nieokreśloną przyszłość. Powszechny dostęp do sieci Internet, znaczny wzrost czytelników studiujących stawia nowe zadania bibliotek, którym bibliotekarze starają się podołać. W 2001 roku Oddział dla dzieci zostaje połączony z Filią Nr 1.Reorganizacja jest spowodowana tym, że lokal przy ul. Ratuszowej 3 jest za mały na sprawne funkcjonowanie biblioteki. Przeniesienie oddziału dla dzieci do Filii Nr 1 nie rozwiązało problemu lokalowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale usprawniło działanie w zasobach lokalowych obecnie istniejących.

DYREKTORZY MBP

  1. Leon Cybulski – 1.05.1946 – 31.07.1947 r., Powiatowa Biblioteka Publiczna.
  2. Wiktor Wincel – 1.08.1947 – 31.10.1952 r., Powiatowa Biblioteka Publiczna.
  3. Jadwiga Kamocka -1.10.1949 – 1.06.1951 r., Miejska Biblioteka Publiczna.
  4. Kazimierz Kurek – 1.11.1952-31.11.1956 r., Powiatowa Biblioteka Publiczna.
  5. Oktawia Krauze -15.06.1951 – 30.09.1970 r., w latach 1951-1954 Miejska Biblioteka Publiczna, w latach 1954 – 1970 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.
  6. Leokadia Pieczykolan – 1.10.1970 – 30.04.1993 r., Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, od 1975  r. Miejska Biblioteka Publiczna.
  7. Dorota Paleń-Krajewska – od 1.05.1993 r., Miejska Biblioteka Publiczna